องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ปี

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ขอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

    เอกสารประกอบ

ผลการตรวจรับรองประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) ปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ