องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง   อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ สำหรับประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทา่จะหลุง  ได้ตามช่องทางที่แนบเอกสารมาพร้อมนี้ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ