องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
แผนพัฒนาการศึกษา


แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบ

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าจะหลุง
           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) , แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563  ซึ่งสถานศึกษาได้ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยประชาชนทุกคนมีโอกาสในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของรัฐได้อย่างกว้างขวาง นั้น
 
           องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงขอส่งสำเนาประกาศประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2563  เพื่อปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                           ขอแสดงความนับถือ  
                                 
                                        นายมานิตย์   นิจกระโทก
                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง
         

    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาการศึกษา 2561-2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบ
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ