องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


การประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที

    รายละเอียดข่าว

ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ที่ อว 7439/90  ลงวันที่  22  กรกฎาคม 2563 เรื่อง  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563  โดยศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   แจ้งการประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2563  ระหว่างวันที่  22 - 23  กันยายน  2563 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.คลองไผ่) อำเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ที่  357/2563 ลงวันที่  9  กันยายน  2563  ให้ข้าพเจ้านางอำไพ   สังเกตุ ตำแหน่ง       ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมประชุมตามวัน   เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น


    เอกสารประกอบ

การประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ