องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี


เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินโครงการปกป้อง เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการปกป้อง เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (กิจกรรมปลูกต้นไม้) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ระยะเวลาดำเนินงาน วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ระยะเวลา 1 วัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,000 บาท โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอโชคชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงทุกหมู่บ้าน กำนันตำบลท่าจะหลุง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและประชาชนในตำบลท่าจะหลุง ทั้ง 10 หมู่บ้าน รายละเอียดค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกข้อความนี้

บัดนี้โครงการ ฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการปกป้อง เทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (กิจกรรมปลูกต้นไม้) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ ดังนี้

1.ค่าน้ำแข็งและน้ำดื่ม เป็นเงิน 555 บาท

ค่าน้ำแข็ง 2 ถุง ๆ 40 บาท

ค่าน้ำดื่ม จำนวน 5 กล่อง ๆ ละ 95 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 * 3 เมตร เป็นเงิน 500 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,055 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ ดังนี้

1.ค่าน้ำแข็งและน้ำดื่ม เป็นเงิน 555 บาท

ค่าน้ำแข็ง 2 ถุง ๆ 40 บาท

ค่าน้ำดื่ม จำนวน 5 กล่อง ๆ ละ 95 บาท

2.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 60 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1 * 3 เมตร เป็นเงิน 360 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,915 บาท (สามพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)

 

 

1.งบประมาณ

-คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ที่ประหยัดได้ 80.42

(20,000 – 3,915) * 100/20,000

-คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ในตามโครงการ ฯ ที่ประหยัดได้ 3.45

(4,055 – 3,915) * 100/4,055

2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอโชคชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าจะหลุงทุกหมู่บ้าน กำนันตำบลท่าจะหลุง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชนในตำบลท่าจะหลุงทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริงทั้งสิ้น 81 คน คิดเป็นร้อยละ 100

3.ผลที่ได้รับจากโครงการ

. หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโชคชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลท่าจะหลุง ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และประชาชนตำบลท่าจะหลุง ร่วมกันเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (กิจกรรมปลูกต้นไม้) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

2. หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอโชคชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง และประชาชนตำบลท่าจะหลุง บูรณาการร่วมกันพัฒนาสถานที่สาธารณะ เพื่อให้สะอาด ร่มรื่น และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28