องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่ บ้านงิ้ว หมู่ 6


(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายมานิตย์  นิจกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เป็นประธานเปิดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่ บ้านงิ้ว หมู่ 6 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกับกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5  (2) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็น : ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1,2,4 และหมู่ 6  จำนวน 40 คน (3) ข้อสรุปผลการประชุม : ทำให้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค จนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่ บ้านงิ้ว หมู่ 6 เพื่อรองรับการใช้น้ำไปยังหมู่บ้านอื่นๆต่อไป (4) การนำผลประชุมการรับฟังความคิดเห็นไปปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน : ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่ บ้านงิ้ว หมู่ 6 โดยกรมทรัพยากรน้ำจะสนับสนุนงบประมาณ และให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างจุดติดตั้งระบบกระจายน้ำ

2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28