องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


รายงานผลโครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตำบลท่าจะหลุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

เรื่องเดิม

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 กองส่งเสริมการเกษตร ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตำบลท่าจะหลุง จำนวนเงิน 40,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 หน้า 104 ลำดับที่ 11

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 30 เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000 บาท มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1.ค่าปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตำบลท่าจะหลุง

เป็นเงิน 12,000 บาท

2.ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ดังนี้

2.1.มะละกอแขกดำ ราคาต่อหน่วย 15 บาท จำนวน 15 ต้น เป็นเงิน 225 บาท

2.2.มะละกอฮอลแลนด์ ราคาต่อหน่วย 15 บาท จำนวน 15 ต้น เป็นเงิน 225 บาท 2.3.มะม่วงพันธ์แก้วขมิ้น ราคาต่อต้น 80 บาท จำนวน 10 ต้น เป็นเงิน 800 บาท

2.4.มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ ราคาต่อต้น 80 บาท จำนวน 5 ต้น เป็นเงิน 400 บาท

2.5.มะม่วงพันธุ์เขียวเสวย ราคาต่อต้น 80 บาท จำนวน 5 ต้น เป็นเงิน 400 บาท

2.6.มะพร้าวน้ำหอมเตี้ยบ้านแพ้ว ราคาต่อต้น 60 บาท จำนวน 10 ต้น เป็นเงิน 600 บาท

2.7.ชะอม ราคาต่อต้น 8 บาท จำนวน 50 ต้น เป็นเงิน 400 บาท

2.8.ต้นมะยงชิด ราคาต่อต้น 120 บาท จำนวน 5 ต้น เป็นเงิน 600 บาท

2.9.ปุ๋ยขี้วัว ราคาต่อถุง 50 บาท จำนวน 7 ถุง เป็นเงิน 350 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

 

 

 

-2-

 

ข้อเท็จจริง

กองส่งเสริมการเกษตร ดำเนินได้ดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการ

เกษตรตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ขนาดกว้าง 35 เมตร ยาว 30 เมตร งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000 บาท เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

1.ค่าปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตำบลท่าจะหลุง

เป็นเงิน 12,000 บาท

2.ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ดังนี้

2.1.มะละกอแขกดำ ราคาต่อหน่วย 15 บาท จำนวน 15 ต้น เป็นเงิน 225 บาท

2.2.มะละกอฮอลแลนด์ ราคาต่อหน่วย 15 บาท จำนวน 15 ต้น เป็นเงิน 225 บาท 2.3.มะม่วงพันธ์แก้วขมิ้น ราคาต่อต้น 80 บาท จำนวน 10 ต้น เป็นเงิน 800 บาท

2.4.มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ ราคาต่อต้น 80 บาท จำนวน 5 ต้น เป็นเงิน 400 บาท

2.5.มะม่วงพันธุ์เขียวเสวย ราคาต่อต้น 80 บาท จำนวน 5 ต้น เป็นเงิน 400 บาท

2.6.มะพร้าวน้ำหอมเตี้ยบ้านแพ้ว ราคาต่อต้น 60 บาท จำนวน 10 ต้น เป็นเงิน 600 บาท

2.7.ชะอม ราคาต่อต้น 8 บาท จำนวน 50 ต้น เป็นเงิน 400 บาท

2.8.ต้นมะยงชิด ราคาต่อต้น 120 บาท จำนวน 5 ต้น เป็นเงิน 600 บาท

2.9.ปุ๋ยขี้วัว ราคาต่อถุง 50 บาท จำนวน 7 ถุง เป็นเงิน 350 บาท

รวมเป็นเงิน 4,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งบประมาณที่ตั้งไว้ 16,000.-บาท ใช้จริง 16,000.-บาท ประหยัดงบประมาณได้ - บาท

-ผลที่ได้รับจากโครงการ

1.ปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ที่รกร้าง ว่าง

เปล่าให้เป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตำบลท่าจะหลุง เป็นพื้นที่แปลงปลูกพืชผัก ไม้ผลชนิดต่าง ๆ

2.มีแหล่งผลิตพืชผัก เพื่อใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

­๓.ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28