องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565


โครงการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุในภาวะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2565

-กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

-กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ (ความสุขทั้ง5มิติในผู้สูงอายุ)

2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28
2023-01-31
2023-01-20
2022-12-15
2022-12-15