องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ปี2567


วันที่ 5 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร 4 ท่าน สมาชิกสภา อบต.ท่าจะหลุง 10 ท่าน ข้าราชการและพนักงานจ้าง จำนวน 27 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน โดยมีนายมานิตย์ นิจกระโทก ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ได้กล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรและสมาชิกสภา อบต.ท่าจะหลุง นำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนตาม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ
2024-03-18
2024-03-06
2024-02-02
2024-01-05
2023-06-02
2023-06-02
2023-06-02
2023-03-13
2023-03-01
2023-02-28