องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
  กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา...[วันที่ 2020-01-30][ผู้อ่าน 347]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเ...[วันที่ 2020-01-22][ผู้อ่าน 274]
 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประ...[วันที่ 2020-01-08][ผู้อ่าน 382]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แ...[วันที่ 2019-11-29][ผู้อ่าน 140]
 
  กิจกรรมลอยกระทง ศพด.อบต.ท่าจะหลุง ปี 2562[วันที่ 2019-11-11][ผู้อ่าน 490]
 
  กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอนำ้หุบใหญ่ หมู่ 6[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 274]
 
  การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุ...[วันที่ 2019-10-22][ผู้อ่าน 146]
 
  กิจกรรมอบรมรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดโรคใบด่าง...[วันที่ 2019-08-30][ผู้อ่าน 486]
 
  โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพกิจกรรมการจัดทำขนมไทย...[วันที่ 2019-08-26][ผู้อ่าน 280]
 
  กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์นำ้เฉลิมพระเกียรติ ฯ [วันที่ 2019-07-24][ผู้อ่าน 532]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2562[วันที่ 2019-07-05][ผู้อ่าน 221]
 
  กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 509]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14