องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ [ 19 เม.ย. 2566 ]15
2 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ(อบต.ท่าจะหลุง) [ 1 มี.ค. 2566 ]11
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาทางจริยธรรม [ 1 มี.ค. 2566 ]16
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 13 ก.พ. 2566 ]18
5 การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤ [ 31 ม.ค. 2566 ]14
6 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2565 ]14
7 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2565 ]12
8 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.ค. 2565 ]14
9 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ [ 18 เม.ย. 2565 ]87
10 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 ม.ค. 2565 ]86
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 พ.ค. 2563 ]122
12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 13 ม.ค. 2563 ]117
13 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 ม.ค. 2563 ]124
14 มาตรการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]124
15 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ [ 18 พ.ย. 2562 ]122
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 ต.ค. 2562 ]121
17 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 ต.ค. 2562 ]129
18 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 4 ต.ค. 2562 ]116
19 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2562 ]118