องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใ [ 18 เม.ย. 2565 ]71
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 28 ม.ค. 2565 ]69
3 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 พ.ค. 2563 ]103
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 13 ม.ค. 2563 ]101
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 10 ม.ค. 2563 ]108
6 มาตรการจัดการเรี่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]106
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผ [ 18 พ.ย. 2562 ]108
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 31 ต.ค. 2562 ]106
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 30 ต.ค. 2562 ]112
10 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 4 ต.ค. 2562 ]101
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 3 ต.ค. 2562 ]101